tip..

 

 

    ปัจจุบันมีผู้สนใจเลี้ยงไก่แจ้ จำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม มีการจัดงานประกวด เพื่อคัดเลือกไก่ ที่มีลักษณะที่ดี จากรูปแบบการเลี้ยง เดิมที่เลี้ยง เพื่อความเพลิดเพลิน เพียงอย่างเดียว จึงเปลี่ยนไปเป็น การเลี้ยงเพื่อการซื้อขาย แลกเปลี่ยนกัน ดังนั้นความเข้าใจ ในวิธีการเลี้ยง ที่ถูกต้อง และเทคนิค บางอย่าง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

       

 
tip
 

 

 

 

 

 

 

การสร้างโรงเรือน

         การสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่โดยเฉพาะจะมีความจำเป็นมาก เพราะลักษณะของโรงเรือนที่ดีจะทำให้ไก่ไม่เกิดความเครียด เนื่องจากอากาศร้อน ทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น ไก่มีสุขภาพดี ลดปัญหาการเกิดโรค และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

     ลักษณะการสร้างโรงเรือนส่วนใหญ่มี 2 วิธี ขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้เลี้ยงเอง คือการสร้างโรงเรือนและการสร้างกรง

- เนื่องจากธรรมชาติของไก่แจ้เป็นสัตว์ที่ชอบอากาศเย็นสบาย แต่ไม่ชอบลมโกรก โรงเรือนควรมีหลังคาสูงเพื่อการระบายอากาศ มีตาข่ายและมุ้ง ที่กันลมโกรก และกันยุงได้


- การสร้างกรง ข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเลี้ยงควรพิจารณา ถึงความต้องการพื้นที่เป็นอันดับแรก เช่น ไก่แจ้หนึ่งชุดประกอบด้วย ตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 2 ตัว ควรใช้พื้นที่อย่างน้อย 1 ตารางเมตร ความสูงประมาณ 90 เซนติเมตร

วัสดุรองพื้น  

นักเลี้ยงไก่แจ้นิยมใช้ทรายเป็นวัสดุรองพื้น เพราะง่ายต่อการทำความสะอาด โดยใช้ตระแกรงหยาบร่อนเอามูลออก และเปลี่ยนเอาทรายทิ้งเมื่อเริ่มเป็นผงละเอียด

 

 

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย พานทองฟาร์ม

[ home ] [ แรกเริ่ม ] [ ลักษณะที่ดี ] [ สีที่นิยม ] [ การตัดสิน ] [ ข่าวสมาคม ] [ เว็บไก่แจ้ ] [ webboard ] [ tip ]